12. januar 2017

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BRAMMING FRIMENIGHED – EVANGELISK LUTHERSK FRIMENIGHED

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Menighedens navn er Bramming Frimenighed og hører hjemme i Bramming. Menigheden er underlagt de gældende love og bekendtgørelser for evangelisk-lutherske frimenigheder i DK.

§ 2. GRUNDLAG

Menigheden er forpligtet på:

a) de bibelske skrifter i Gammel og Ny testamente, som Guds inspirerede åbenbaringsord.

b) folkekirkens bekendelsesskrifter: De oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nikæno-konstantinopolitanske og den athanasianske) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus).

§ 3. FORMÅL

Menighedens formål er, at Guds kærlighed kan afspejle sig i verden gennem menighedens virke, da Gud elskede os først og sendte Kristus til os.

Gennem undervisning, sakramenter og menighedens virke, skal menigheden medvirke til, at mennesker kan komme til Kristus, vokse i troen på ham samt udvikles i kærlighed og tjeneste.

Ud fra ønsket om, at der skal være plads til alle, skal menigheden være præget af omsorg og respekt

§ 4. ORGANISATION

Menigheden er en selvstændig, evangelisk luthersk frimenighed. Menigheden er tilknyttet Evangelisk Luthersk Netværk og Indre Mission. Menigheden er underlagt tilsyn via Evangelisk Luthersk Netværk.

Menigheden er organiseret med et menighedsråd som ledende organ – se § 8 .

§ 5 MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Almene forhold

a) Medlemmer deltager normalt i menighedens liv gennem gudstjenester og generalforsamlinger. Ethvert medlem bidrager ud fra sine muligheder, evner og nådegaver til at virkeliggøre menighedens formål inden for menighedens grundlag.

b) Et medlem skal være fyldt 18 år for at have stemmeret til generalforsamlinger.

Stk. 2. Optagelse

a) En ansøger skal være døbt med den kristne dåb til den treenige Gud og skal bekende sig til den kristne tro i lære og liv.

b) En ansøger skal være bekendt med menighedens vedtægter og skal kunne identificere sig med menighedens formål og grundlag. Menighedens vedtægter og indmeldelsesblanket udleveres af menighedsrådet.

c) Menighedsrådet er forpligtiget på en afklarende samtale med et kommende medlem.

d) Optagelse som medlem sker for udøbte gennem dåb (punkt e) og for den døbte gennem ansøgning (punkt a-c)

e) Optagelse gennem dåb aftales med menighedsrådet.

Stk. 3. Udmeldelse

a) Udmeldelse af menigheden sker skriftligt til menighedsrådet.

b) Kommer et medlem i permanent modstrid med menighedens grundlag og formål, kan menighedsrådet ophæve den pågældendes medlemskab. Dette skal gøres skriftligt og begrundet. Medlemmet kan herefter inden for 4 uger begære et konfliktråd nedsat bestående af parterne (menighedsråd hhv. medlem) samt bisidder for begge parter. Menighedsrådet har som øverste myndighed den endelige afgørelse.

§ 6 KONTINGENT

Der betales et medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Derudover forventes et medlemsbidrag (kontingent inkl.) svarende til mindst den sparede kirkeskat – skattefradraget indregnet.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er bekendtgjort 5 uger i forvejen i dagspressen eller på̊ anden måde skriftlig over for alle medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være menighedsrådet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 2/3 af menighedsrådet eller mindst 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Dagsorden udsendes mindst en uge før, og forslag til behandling skal være menighedsrådet i hænde senest 10 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to ekstraordinære generalforsamlinger skal gå mindst 3 uger.

Stk. 3. Afstemning

Afgørelser ved afstemning afgøres ved absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg, og ved fortsat stemmelighed trækkes lod. Alle valg og afstemninger sker ved skriftlig afstemning, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Evt. fuldmagt skal være skriftlig, og hvert fremmødt stemmeberettiget medlem kan højst have fuldmagt fra to personer. Der kan stemmes pr. brev om forslag, som er udstedt før generalforsamlingen.

Valg af menighedsrådsmedlemmer og suppleanter er beskrevet under § 8.

Stk. 4. Ændring af vedtægt

Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Vedtægter kan dog ikke ændres i strid med § 2. Forslag til vedtægtsændring skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingerne.

Stk. 5. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning ved menighedsrådet og præsten (hvis en sådan er ansat), herunder evaluering af årets arbejde samt målsætninger for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af menighedsrådsmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Evt.

Revisor kan ikke være medlem af menighedsrådet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8 MENIGHEDSRÅDET

Stk. 1. Ledelse

Menighedsrådet er menighedens øverste ledelse.

Stk. 2. Medlemmer

Menighedsrådet består af de 6 valgte medlemmer samt præsten, der er fuldgyldigt medlem med stemmeret – dog ikke i forhold, der vedrører hans egen ansættelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der vælges min. 2 suppleanter til menighedsrådet. Suppleantvalget gælder for 1 år.

Stk. 3. Konstituering.

Menighedsrådet konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Menighedsrådet vælger af sin midte formand, næstformand og evt. kasserer. Kasseren kan udpeges udenfor menighedsrådet. På foranledning af menighedsrådet, kan kassereren deltage i menighedsrådets møder, dog uden stemmeret. Frimenighedens præst kan ikke udpeges til formand, næstformand eller kasserer.

Stk. 4. Menighedsrådets funktion

a. Menighedsrådet har det overordnede ansvar for menighedens funktion i henhold til nærværende vedtægter.

Menighedsrådet er ansvarlig for, at menigheden arbejder i overensstemmelse med § 2-3.

b. Det skal tilstræbes, at både mænd og kvinder er repræsenteret i menighedsrådet.

Menighedsrådsmedlemmer er valgt for en treårig periode og ved hver generalforsamling er to af rådets medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Dog kan man maksimalt sidde i tre på hinanden følgende valgperioder. Ved nyvalg som formand nulstilles ancienniteten.

c. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede på

menighedsrådsmødet.

d. Menighedsrådet afholder minimum 4 menighedsrådsmøder årligt, eller så̊ ofte, som formanden og præsten eller 1/3 af menighedsrådet finder det nødvendigt.

e. Menighedsrådet ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra præsten, jvf. § 9.

f. Over menighedsrådsmøderne føres referat, som underskrives af menighedsrådet.

§ 9 PRÆSTEANSÆTTELSE/ PRÆSTENS FUNKTION:

Den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling ansætter præsten efter indstilling fra menighedsrådet.

Præsten kan afskediges, hvis menighedsrådet med mindst 4 menighedsrådsmedlemmer giver indstilling herom til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og denne tiltræder afskedigelsen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Frimenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen. Præsten skal have en teologisk uddannelse.

I det omfang, det er muligt, søger præsten samarbejde med de lægmandsbevægelser, frimenighedens medlemmer hovedsageligt tilhører, for der at støtte igangværende aktiviteter for alle aldersgrupper.

Menighedsrådet er ansvarlige for, at præsten modtager relevant rådgivning og supervision og kan indgå i et kollegialt samarbejde.

§ 10 TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

Stk. 1. Formand og næstformand, eller i en af disses fravær et andet menighedsrådsmedlem, repræsenterer sammen menigheden i alle forhold, og deres underskrift forpligter menigheden juridisk.

Stk. 2. Optagelse af større lån, samt køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. For frimenighedens forpligtelser hæfter frimenigheden med frimenigheden formue. Der påhviler ikke frimenighedens medlemmer eller menighedsråd nogen personlig hæftelse for frimenighedens forpligtelser af enhver art.

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets forpligtelser over for frimenigheden og har heller intet krav i forhold til frimenigheden eller andel i dens aktiver.

§ 11 OPHØR

Til frimenighedens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige frimenighedens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan menighedsrådet 6 uger efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning af frimenigheden kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Frimenighedens formue skal da anvendes til et evangelisk-luthersk arbejde efter indstilling fra menighedsrådet og vedtagelse på̊ generalforsamlingen.
Således besluttet på generalforsamlingen d. 23.april 2012.